Consells lingüístics‎ > ‎A‎ > ‎

arcaismes, cultismes i tecnicismes

Tant la ràdio com la televisió i els diaris digitals han de donar preferència a les formes més habituals de la llengua oral i excloure’n els arcaismes, els cultismes, els tecnicismes i les expressions i construccions pròpies de la llengua escrita o literària.

hom: es

llur: seu, seva, seus, seves

nogensmenys: no obstant

per tal com i per tal que: perquè

per tal de: per (final)

en el decurs de: durant

romandre: quedar-se

fer palès: fer evident

col·lidir: topar, xocar

quelcom: alguna cosa

vers: cap a

ultra: a més de

àdhuc: fins i tot

aital: tal

ans: abans, sinó que

car: perquè, ja que

Comments