Consells lingüístics‎ > ‎A‎ > ‎

assimilacions

Fet que es produeix quan un fonema exerceix la seva influència articulatòria i acústica sobre un altre, contigu o no, envaint-lo parcialment o totalment.

Per exemple, quan es pronuncia el mot ‘decisió’ fent la c i la s [z] o bé les dues [s], indistintament: [desisió] o bé [dezizió]. La grafia ja indica que la pronunciació de la lletra c ha de ser [s] (sorda) i de la s entre vocals sempre [z] (sonora). És a dir, cal pronunciar [desizió]. Altres casos similars: decisiu, decisori, precisió, precisament, precisar, cesària, transició...

També pot haver-hi assimilació quan es diu el mot seixanta fent [xexanta].

Comments